Algemene voorwaarden


Tajriba
Algemene voorwaarden

KVK: 50614606

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Door verlening van een opdracht aan TAJRIBA verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat. 1.2 Afwijken van de algemene voorwaarden is alleen mogelijk, wanneer dat expliciet in een overeenkomst of geaccepteerde offerte opgenomen is.

1.3 Deze voorwaarden gelden tevens voor ieder aanbod aan Opdrachtgever.
1.4 Opdrachten worden tussen partijen per e-mail of schriftelijk bevestigd. Wanneer dit wordt nagelaten, maar de Opdrachtgever er des ondanks mee instemt dat TAJRIBA begint met de uitvoering van de opdracht, dan geldt de inhoud van de laatste offerte als overeengekomen.
1.5 Nadere mondelinge afspraken, afspraken via berichtenservices binden partijen pas nadat deze schriftelijk of per e-mail zijn bevestigd.
1.6 De overeenkomst kan worden ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop een van partijen in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
1.7 De werking van de algemene (inkoop)voorwaarden van de Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2: Uitvoering opdracht door TAJRIBA

2.1 TAJRIBA zal de opdracht zelfstandig en buiten dienstbetrekking van de Opdrachtgever naar beste weten en kunnen uitvoeren.
2.2 TAJRIBA spant zich ervoor in om de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de Opdrachtgever bruikbaar resultaat, zoals van een redelijk en professioneel handelend bedrijf in de branche mag worden verwacht.

2.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft TAJRIBA het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden. Ook kan TAJRIBA gebruik maken van modules, software en/of ontwerpen van derden. De algemene voorwaarden van deze derden zijn dan van overeenkomstige toepassing.

2.4 TAJRIBA kan de uitvoering van een opdracht per fase, sprint of geïntegreerd aanbieden en uitvoeren. Elke fase of sprint kan door TAJRIBA steeds separaat worden gefactureerd.
TAJRIBA is alvorens met de productie aan te vangen gerechtigd te eisen dat al haar out-of- pocketkosten en kosten aan derden, alsmede de helft van het totale productiebudget vooraf betaald dient te worden.

2.6 Opdrachtgever heeft steeds per fase eenmalig het recht gratis wijzigingen te verlangen. Voor elke tweede ronde worden additionele vergoedingen in rekening gebracht op basis van de gewerkte uren tegen het in de offerte opgegeven normale uurtarief.
2.7 Indien een Opdrachtgever na fiattering van een fase alsnog wijzigingen wil aanbrengen, zullen er door TAJRIBA eveneens meerkosten in rekening worden gebracht. Tevens zal daarmee de leveringsdatum, indien nodig, proportioneel worden opgeschoven. Voor het uitvoeren van het meerwerk na fiattering van een fase zal er eerst een prijsopgaaf m.b.t. tot de meerkosten worden verstrekt aan de Opdrachtgever, tenzij deze reeds vermeld waren in de offerte. Zijn meerkosten niet in de offerte genoemd, dan zal TAJRIBA het meerwerk uitvoeren, na het aanvaarden van de prijsopgaaf door de Opdrachtgever.
2.8 Een samengestelde prijsopgave in de offerte verplicht TAJRIBA niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
2.9 Oplevering geschiedt voor of op de overeengekomen datum. Dit zijn nimmer fatale termijnen tenzij schriftelijk uitdrukkelijk als zodanig overeengekomen. In geval van overschrijding van enige

Algemene voorwaarden 1 TAJRIBA

termijn zullen partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden. TAJRIBA dient altijd een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
2.10 Als meerwerk wordt tevens gezien: aanpassingen in functionaliteiten, alle additionele diensten zoals vermeld in de offerte en het later als meerwerk aangegeven werk.
2.11 Wanneer de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die niet aan TAJRIBA kunnen worden toegerekend, dan is de Opdrachtgever verplicht eventuele extra kosten die dit met zich meebrengt te vergoeden. TAJRIBA zal de kosten zoveel mogelijk proberen te beperken.
2.12 TAJRIBA mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van de Opdrachtgever weigeren als
dit kwalitatief of kwantitatief gevolgen heeft voor de opdracht.
2.13 Tenzij anders overeengekomen, behoren niet tot de opdracht van TAJRIBA:
a. het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen, het verschaffen van quitclaims en het beoordelen of instructies van de Opdrachtgever voldoen aan wettelijke- of kwaliteitsnormen;
b. het doen van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooi-, merk-, model-, auteurs- of portretrechten van derden op de door Opdrachtgever geleverde materialen of verplicht tot de opdracht behorende te gebruiken werken;
c. het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van de in sub b. bedoelde beschermingsvormen voor de Opdrachtgever.
2.14 Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, wanneer deze afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid van ondergeschikte rol is of als Opdrachtgever heeft ingestemd met deze afwijkingen.
2.15 Voor websites/webshop/webapplicaties draagt TAJRIBA de zorg dar alle pagina’s correct worden weergegeven in de populaire browsers (Safari, Chrome, Firefox en Edge (laatste versies) en is niet verantwoordelijk voor kleine afwijkingen tussen verschillende browsers.

Artikel 3: Opschorting, ontbinding en annulering

3.1 TAJRIBA heeft het recht de opdracht op te schorten totdat volledige betaling van de aan de Opdrachtgever verzonden facturen zijn ontvangen.
3.2 TAJRIBA is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien er omstandigheden zijn waardoor nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of er zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat (ongewijzigde) instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van TAJRIBA kan worden gevergd.

3.3 Na ontbinding, opschorting of annulering zijn alle vorderingen onmiddellijk opeisbaar.
3.4 Indien de Opdrachtgever de opdracht of overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert zonder dat sprake is van verwijtbaar tekortschieten door TAJRIBA, of wanneer TAJRIBA de overeenkomst ontbindt wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever gehouden aan TAJRIBA naast het honorarium van de tot dan verrichte werkzaamheden en de gemaakte kosten, een schadevergoeding (waaronder winstderving en/of het resterende deel van het honorarium) te betalen. Deze vergoedingen zijn direct opeisbaar op het moment van beëindiging, zonder dat een schriftelijke ingebrekestelling is vereist.
3.5 Gedragingen van de Opdrachtgever op grond waarvan van TAJRIBA redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.
3.6 TAJRIBA is nimmer schadeplichtig jegens Opdrachtgever als gevolg van een opschorting of ontbinding op grond van dit artikel.

Artikel 4: Medewerking van de Opdrachtgever

4.1 Volledige en tijdige medewerking door de Opdrachtgever aan de uitvoering van de opdracht is noodzakelijk om tot het gewenste eindresultaat te komen binnen de gestelde uitvoeringstermijn. De Opdrachtgever verstrekt aan TAJRIBA binnen de afgesproken termijn alle noodzakelijke informatie, documenten, referentiemateriaal, huisstijl-elementen, foto’s en andere zaken.

4.2 Indien is overeengekomen dat de Opdrachtgever faciliteiten, als bijvoorbeeld apparatuur, materiaal of gegevens ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden gebruikelijke en noodzakelijke specificaties.
4.3 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens of faciliteiten of

Algemene voorwaarden 2 TAJRIBA

fiattering door de Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken worden verstrekt, heeft TAJRIBA het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en om de hieruit voortvloeiende extra kosten in rekening te brengen.
4.4 Indien de Opdrachtgever TAJRIBA niet in de gelegenheid stelt de opdracht uit te voeren, is TAJRIBA gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Alsdan is de Opdrachtgever vergoeding van de geleden schade verschuldigd, die ten minste bestaat uit het bedrag dat TAJRIBA zou hebben verkregen indien zij in staat zou zijn gesteld deugdelijk na te komen.

Artikel 5: Prijs en betaling

5.1 Alle prijzen zijn in Euro’s en exclusief omzetbelasting, andere heffingen van overheidswege, licentievergoedingen van derden, transportkosten, administratiekosten, verzendkosten, reisuren, reiskosten en verblijfkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
5.2 Alle facturen zullen door de Opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebrek van specifieke condities zal de Opdrachtgever binnen veertien dagen na factuurdatum betalen. Elke betaling strekt tot voldoening van de oudste uitstaande factuur.

5.3 Indien de Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen overeengekomen termijn betaald, is de Opdrachtgever zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Indien de Opdrachtgever na een herinnering in verzuim blijft, zijn alle daaruit voortvloeiende (buitengerechtelijke) incassokosten voor rekening van de Opdrachtgever, waarvan de hoogte bepaald wordt op 15% van het totaal verschuldigde bedrag, met een minimum van 150 exclusief btw. Indien TAJRIBA evenwel aantoont dat deze ter inning van zijn vordering hogere kosten heeft moeten maken welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, dan komen ook deze kosten voor vergoeding door de Opdrachtgever in aanmerking.

5.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van TAJRIBA op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
5.5 De Opdrachtgever ziet ter zake van alle betalingen af van ieder recht op verrekening of opschorting.

5.6 TAJRIBA is te allen tijde gerechtigd van de Opdrachtgever zekerheidsstelling te verlangen ten behoeve van tijdige en volledige betaling.
5.7 De Opdrachtgever mag het geleverde werk pas gebruiken of in gebruik nemen als volledige betaling van alle verzonden facturen is ontvangen.

Artikel 6: Intellectueel Eigendom

6.1 Het intellectueel eigendomsrecht op adviezen, afbeeldingen, voorstellen, muziek, geluid, technieken, programmatuur, broncodes, storyboards, stockmateriaal, methodes, storyboards, schilderingen, tekeningen, ontwerpen, teksten of het resultaat van de opdracht of onderdelen daarvan (werken), komt toe aan en blijft bij TAJRIBA of diens licentiegevers. Het is de Opdrachtgever niet, zonder schriftelijke toestemming van TAJRIBA, toegestaan deze al dan niet in gewijzigde vorm:

a. te verveelvoudigen of in te zetten voor andere projecten,
b. te (laten) bewerken,
c. te (laten) wijzigen en/of te vertalen,
d. geheel of gedeeltelijk, op enigerlei wijze gebruiken anders dan is overeengekomen.

6.2 TAJRIBA mag te allen tijde zijn naam vermelden bij de publicatie, het ontwerp of het werk. Tevens is TAJRIBA gerechtigd in voorkomend geval de namen te vermelden van andere makers. De Opdrachtgever zal indien TAJRIBA dat nodig acht, het openbaar te maken of te verveelvoudigen werk voorzien van het symbool © met de naam van TAJRIBA en het jaar van de eerste openbaarmaking.
6.3 Wanneer de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst volledig is nagekomen, verkrijgt hij daarmee het recht tot openbaarmaking en verveelvoudiging van het werk voor het verspreidingsgebied conform de overeengekomen bestemming (gebruik) en verspreidingsduur als bij de opdracht is overeengekomen of in de offerte is vermeld.

Algemene voorwaarden 3 TAJRIBA

6.4 Het gebruik door de Opdrachtgever is beperkt tot het doel, de territoria, de drager, de periode, de frequentie en de media als tussen partijen is overeengekomen. Zijn partijen over het gebruik niets overeengekomen, dan wordt het recht tot gebruik geacht eenmalig te zijn, beperkt tot gebruik voor een maximale duur van zes maanden in Nederland en tot het medium waarin het gebruik de eerste maal heeft plaatsgevonden. In de tussen partijen overeengekomen prijs is tevens inbegrepen de vergoeding voor het overeengekomen gebruik. In geval van ander gebruik, verveelvoudiging, hergebruik of ruimer gebruik van het werk of onderdelen daarvan, al dan niet in gewijzigde vorm, dient tussen partijen steeds een nadere overeenkomst met betrekking tot dit gebruik en een vergoeding daarvoor te worden gesloten.

6.5 Bij ongeoorloofd gebruik zal de Opdrachtgever in ieder geval aan TAJRIBA de volgende schadevergoedingen, uitgedrukt in percentages van het totale bedrag van de opdracht, verschuldigd zijn; bij :
a- gebruik binnen Europa (buiten Nederland) :

b- gebruik buiten Europa :
c- gebruik in een ander medium :
d- gebruik voor een langere periode :
De schadevergoedingen sub a t/m d kunnen cumulatief worden doorberekend en zijn direct opeisbaar vanaf het moment van elk ongeautoriseerd gebruik, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De schadevergoedingen laten onverlet het recht van TAJRIBA om alle rechtsmaatregelen jegens de Opdrachtgever te treffen die de (auteurs)wet haar biedt, beslagleggingen en gerechtelijke verboden daaronder begrepen.
6.6 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan het door TAJRIBA geleverde eindproduct of onderdelen daarvan aan derden in eigendom over te dragen, te verpanden, in bruikleen te geven, te verhuren of anderszins ter beschikking te stellen, dan wel het eindproduct te bezwaren met aanspraken of recht van derden, tenzij sprake is van een eigendomsoverdracht door TAJRIBA, dan wel voorafgaande schriftelijke toestemming door TAJRIBA en de Opdrachtgever aan alle verplichtingen jegens TAJRIBA, uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan.
6.7 Tenzij anders afgesproken mag TAJRIBA het resultaat van de opdracht gebruiken ter promotie van haar bedrijf op haar website of anderszins.

Artikel 7: Klachten, garantie en acceptatietest

7.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden en het werk dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, of levering schriftelijk te worden gemeld aan TAJRIBA. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat TAJRIBA in staat is adequaat te reageren.

7.2 Indien een klacht gegrond is, zal TAJRIBA de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
7.3 Overschrijding van een leveringstermijn geeft geen aanspraak op schadevergoeding, tenzij er sprake is van grove toerekenbare tekortkoming in de nakoming aan de zijde van TAJRIBA. In dit geval dient er sprake te zijn van overschrijding van een fatale termijn, die uitdrukkelijk als zodanig schriftelijk is overeengekomen. In dat geval kan door de Opdrachtgever slechts aanspraak worden gemaakt voor vergoeding van de extra gemaakte kosten, tot een maximum van 10% van de gehele overeengekomen projectkosten. Een vergoeding bestaande uit wettelijke rente en/of vertragingsrente, dan wel een vergoeding wegens winstderving is uitdrukkelijk uitgesloten.
7.4 Indien partijen inzake de levering een acceptatietest zijn overeengekomen geldt als datum en tijdstip van levering het einde van de dag/periode van de acceptatietest, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, waarbij geldt dat acceptatie door de Opdrachtgever niet mag worden onthouden op andere gronden dan gronden die rechtstreeks verband houden met hetgeen partijen ten aanzien van de acceptatietest zijn overeengekomen. Gedurende de periode van de

Algemene voorwaarden 4 TAJRIBA

100% per land; 200% per land; 200% per medium;

200% per jaar, met een minimum van één jaar, per jaar.

acceptatietest is het de Opdrachtgever niet toegestaan het geleverde te gebruiken anders dan voor de test.
7.5. Mochten er gebreken aan het licht komen bij de acceptatietest dan zal de leveringsdatum worden verlengd met de periode die nodig is de gebreken te verhelpen.

7.6. Alle mogelijke garantieafspraken vervallen, indien:
- de Opdrachtgever zelf wijzigingen heeft aangebracht;
- de Opdrachtgever het geleverde heeft gebruikt anders dan het doel waarvoor het was bestemd
- of de handleidingen en aanwijzingen niet heeft opgevolgd.
7.7 Na oplevering van een project kan TAJRIBA support bieden aan de Opdrachtgever voor een bepaalde periode. In deze periode is TAJRIBA bereikbaar tijdens kantooruren voor de in de offerte opgegeven aantal uren. Bij overschrijding van het aantal uren zullen deze aan de Opdrachtgever als meerwerk in rekening kunnen worden gebracht.

Artikel 8: Portretrechten

8.1 De Opdrachtgever/geportretteerde geeft, indien van toepassing, door het aanvaarden van deze voorwaarden toestemming aan TAJRIBA het recht om zijn/haar foto’s en videobeelden te mogen gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, sociale media, tijdschriftartikelen, filmwerken en documentaires, in drukwerk, beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen. Het werk met het portret mag bewerkt worden en voorzien worden van onder meer ondertiteling of muziek. De Opdrachtgever/geportretteerde verklaart zich niet te beroepen op de persoonlijkheidsrechten. Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de overeenkomst bij TAJRIBA schriftelijk bekend gemaakt te worden. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

8.2 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat andere geportretteerden, die door of namens Opdrachtgever in het werk of project worden gebruikt een quitclaim zullen ondertekenen zodanig dat er toestemming aan TAJRIBA om zijn/haar foto’s en videobeelden te mogen gebruiken voor promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, sociale media, tijdschriftartikelen, filmwerken en documentaires, in drukwerk, beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen. Het werk mag bewerkt worden en voorzien worden van onder meer ondertiteling of muziek. De Opdrachtgever/geportretteerde zal tevens verklaren zich niet te beroepen op zijn/haar persoonlijkheidsrechten. Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de overeenkomst bij TAJRIBA schriftelijk bekend gemaakt te worden.

Artikel 9: Muziek en collectief beheer

9.1 Voor de muziek en (muziek)teksten, welke in een door TAJRIBA te leveren (multimedia)product, website of applicatie wordt gebruikt, moet door de Opdrachtgever een prijs voor de rechten afgedragen worden aan een auteursrechtenorganisatie zoals Buma, SENA, NORMA, Lira, Stichting SYNC of een hiermee vergelijkbare organisatie. De Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor de aanmelding, registratie, prijs en betaling van deze rechten, tenzij anders overeengekomen. 9.2 De rechten van STEMRA zijn te beschouwen als additionele kosten, die niet in de geoffreerde prijs worden meegenomen. Deze kosten vallen onder de verantwoording van Opdrachtgever.

9.3 De hoogte van de rechten wordt bepaald door de betreffende auteursrechtenorganisatie. Deze kosten, bepaald door de auteursrechtenorganisatie, moeten door de Opdrachtgever direct of indirect aan de betreffende auteursrechtenorganisatie(s) worden betaald, tenzij anders overeengekomen.

9.4 Op verzoek van de Opdrachtgever regelt en betaalt TAJRIBA de gebruiksrechten van de muziek en het geluid (en andere rechten van derden) tegen een meerprijs. In de meerprijs kan tevens worden begrepen de tijd die het kost om de rechten te regelen en de juridische kosten van het opmaken van eventuele licentieovereenkomsten. Voor het regelen en gebruik van de rechten ontvangt en betaalt de Opdrachtgever (eventueel periodiek) additionele factu(u)r)en). De

Algemene voorwaarden 5 TAJRIBA

Opdrachtgever verplicht zich te houden aan de in de licenties overeengekomen voorwaarden en restricties qua territorium, periode en media.

Artikel 10: Hosting en domeinnaam

10.1 Hosting diensten hebben altijd een contractduur van minimaal 1 jaar tenzij anders overeengekomen.
10.2 Opzegging van een overeenkomst moet minimaal 2 maanden voor het beëindigen van een contract periode schriftelijk worden doorgegeven aan TAJRIBA.
10.3 Na beëindiging van de hostingdienst worden alle gegevens permanent verwijderd. De verantwoordelijkheid om een back-up te maken en deze veilig te bewaren ligt bij de Opdrachtgever. 10.4 Bij het verhuizen van een domeinnaam, dient Opdrachtgever minimaal 7 werkdagen voorafgaande aan de verhuizing TAJRIBA op de hoogte te brengen.
10.5 In geval bij een verhuizing authorisatiecodes worden verstrekt en/of domain-unlocking moet plaatsvinden, zal TAJRIBA dergelijke verzoeken binnen 7 werkdagen uitvoeren, tenzij er een betalingsachterstand is of Opdrachtgever niet heeft voldaan aan andere verplichtingen uit de overeenkomst. TAJRIBA kan hiervoor meerwerk en kosten in rekening brengen.
10.6 Bij het niet (tijdig) voldoen van de hosting nota(s) zijn wij bevoegd alle werkzaamheden en dienstverlening te staken, waaronder de eventuele hosting van de betreffende website(s), en de daarbij horende e-mail accounts. Voor de eventuele schade die daardoor ontstaat is TAJRIBA niet aansprakelijk.
10.7 Wanneer door een (tijdelijke) enorme hoeveelheid (toegenomen) dataverkeer of hoeveelheid bezoekers extra geheugen, dataopslag en/of anderszins nodig is om de website of applicatie naar behoren te laten functioneren is TAJRIBA gerechtigd deze extra kosten door de belasten naar Opdrachtgever.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1 Verzending of bezorging van een product, aan wie of waar ook, geschiedt voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
11.2 TAJRIBA is slechts aansprakelijk voor de directe schade die de Opdrachtgever lijdt als rechtstreeks gevolg van hem door zijn opzet of grove schuld toe te rekenen tekortkomingen of onrechtmatig handelen bij de vervulling van de opdracht begaan.

11.3 Iedere aansprakelijkheid van TAJRIBA voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, zoals vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. TAJRIBA is in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van een gebrekkige medewerking, informatie of materialen door de Opdrachtgever of schade wegens door TAJRIBA gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.

11.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat de Opdrachtgever na het ontstaan van de schade zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij TAJRIBA heeft gemeld.
11.5 Indien TAJRIBA aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van TAJRIBA beperkt tot maximaal de helft van de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft met een maximum van
10.000,-. Elke aansprakelijkheid verdergaand dan die door TAJRIBA afgesloten aansprakelijkheidsverzekeringen wordt gedekt, wordt in ieder geval uitdrukkelijk uitgesloten.
11.6 TAJRIBA is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat TAJRIBA is uit gegaan van door de Opdrachtgever of namens Opdrachtgever door TAJRIBA ingeschakelde derde verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor TAJRIBA kenbaar behoorde te zijn.
11.7 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht

Algemene voorwaarden 6 TAJRIBA

door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.
11.8 De Opdrachtgever en de door hem ingeschakelde derden garanderen dat de aangeleverde materialen geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden en dat het aangeleverde materiaal of informatie ook niet anderszins onrechtmatig jegens derden is.
11.9 Opdrachtgever vrijwaart TAJRIBA van elke aansprakelijkheids- of inbreukclaim door derden met betrekking tot het intellectuele eigendom aangaande het geleverde en of te moeten gebruiken materiaal. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is TAJRIBA, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van TAJRIBA en derden die daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
11.10 TAJRIBA is niet aansprakelijk voor cyber risks, hacks of het lekken van gegevens bij de Opdrachtgever. TAJRIBA kan de gevolgen oplossen en dit achteraf factureren. Mochten er op dit gebied problemen ontstaan dat zal de Opdrachtgever TAJRIBA hierover altijd over informeren.

Artikel 12: Overmacht

Een tekortkoming in de nakoming van enige verplichting kan geen der partijen worden toegerekend, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 13: Vrijwaring

13.1 TAJRIBA vrijwaart de Opdrachtgever voor aanspraken van derden wegens vermeende inbreuken op hun rechten van intellectuele eigendom, tenzij anders afgesproken. Ten aanzien van muziekrechten en andere rechten van derden vrijwaart TAJRIBA de Opdrachtgever slechts voor het gebruik, zoals aangegeven in de licentie of overdracht. Er kan overeengekomen worden dat niet TAJRIBA, maar Opdrachtgever verantwoordelijk is voor het verwerven van de rechten van derden. 13.2 De Opdrachtgever vrijwaart TAJRIBA voor aanspraken van derden voortvloeiend uit het gebruik van werken door hen aangeleverd en waarin de Opdrachtgever zelfstandig een bepaalde inbreng in de werken heeft gehad, bijvoorbeeld door het voorschrijven van bepaalde handelingen, objecten, teksten et cetera, waarvan TAJRIBA het schade veroorzakend of inbreuk makend karakter in redelijkheid niet kan beoordelen.

Artikel 14: Geheimhouding

Partijen verplichten zich gedurende de looptijd van deze overeenkomst alsook na die tijd, tot strikte geheimhouding van al hetgeen tot zijn kennis komt of is gekomen omtrent en in verband met elkaars ondernemingen alsook de aan deze gelieerde ondernemingen, de activiteiten en relaties van elkaar, waaronder de klanten. Partijen zijn gehouden deze gegevens strikt vertrouwelijk te behandelen en niet aan derden te openbaren.

Artikel 15: Publiciteit en awards

15.1 De Opdrachtgever zal, in geval van openbaarmaking en/of gebruikmaking van de geleverde werken en publiciteit de naam van TAJRIBA vermelden als maker en rechthebbende, tenzij partijen anders afspreken.
15.2 Het is partijen toegestaan om het gemaakte (geanonimiseerd) werk in te sturen voor beoordeling van prijzen en festivals. De kosten van deelname worden gedragen/komen door de partij die het werk instuurt. De en de eventueel gewonnen prijzengelden komen ten goede aan TAJRIBA (eventueel minus de kosten van de deelname).

Artikel 16: Privacy Policy

TAJRIBA’s privacy beleid is van overeenkomstige toepassing. De privacy policy kunt u vinden op https://tajriba.nl/privacy-verklaring/ of wordt u op verzoek kosteloos toegestuurd.

Algemene voorwaarden 7 TAJRIBA

Artikel 17: Verwerkersovereenkomst

17.1 Voor afgenomen diensten bij TAJRIBA geldt afhankelijk van de diensten dat een Verwerkersovereenkomst overeengekomen wordt. De Opdrachtgever kan de Verwerkersovereenkomst vinden op de website. De Verwerkersovereenkomst kan ook opgevraagd worden bij TAJRIBA per telefoon en e-mail.

17.2 TAJRIBA behoudt zich het recht deze te wijzigen of aan te vullen.
17.3 Opdrachtgevers zullen per e-mail worden geïnformeerd over eventuele wijzigingen.

Artikel 18: Geschillen

18.1 De rechterbank in Overijssel is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet anders voorschrijft. Niettemin heeft TAJRIBA het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
18.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 19: Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen TAJRIBA en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20: Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

20.1 Deze voorwaarden zijn tevens op te vragen via de website van TAJRIBA of via info@tajriba.nl. 20.2 Van toepassing is steeds de laatste op de website gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.
20.3 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. TAJRIBA en Opdrachtgever zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. 20.4 Wanneer bij de uitvoering van de opdracht TAJRIBA voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de Opdrachtgever, dan gelden de bepalingen uit de algemene voorwaarden van en/of aparte afspraken met deze derden met betrekking tot de garantie en aansprakelijkheid ook jegens de Opdrachtgever.

Algemene voorwaarden 8 TAJRIBA